Stalowa Wola, Mireckiego 13
tomek@goma.com.pl

Regulamin

Użytkowanie naszej strony internetowej oznacza zaakceptowanie postanowień
poniższego Regulaminu. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z którymś z postanowień
prosimy o opuszczenie strony. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Użytkownika z
zawartych w nim zasad, dlatego też prosimy o uważne zapoznanie się z nim przed
rozpoczęciem użytkowania strony www.ms-karton.pl. Korzystanie z Serwisu przez
Użytkowników działających w charakterze Kupujących jest bezpłatne.

DEFINICJE
SERWIS – prowadzona przez Administratora w języku polskim platforma handlowa
on-line o charakterze otwartym, w ramach której organizowane są Transakcje oraz
świadczone są inne usługi związane z Transakcjami, utrzymywany w domenie
www.ms-karton.pl,
ADMINISTRATOR – Administratorem serwisu jest jego właściciel:
MS Karton 02-548 Warszawa, Grażyny 13
TOWAR – Usługa, produkt lub towar, która może być przedmiotem sprzedaży w
Serwisie.
UŻYTKOWNIK – Osoba fizyczna lub prawna, przebywająca w sklepie
www.ms-karton.pl
TRANSAKCJA – Procedura prowadząca do zawarcia umowy kupna – sprzedaży.
Wynikiem sprzedaży jest wyłonienie nabywcy na warunkach określonych w
niniejszym Regulaminie. Sprzedaż odbywa się poprzez sieć internet, w formie
umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie – zwanym
Kupującym, a Sprzedającym.
KUPUJĄCY – Użytkownik dokonujący zakupu Usługi za pośrednictwem Serwisu
www.ms-karton.pl
SPRZEDAJĄCY – Właściciel Serwisu www.ms-karton.pl, oferujący Usługi za
pośrednictwem Serwisu, umieszczający w Serwisie opisy, zdjęcia, tytuły, ceny i inne
dane składających się na wygląd oferty oferowanego do sprzedaży Towaru, zgodnie
z obowiązującymi wymogami prawa.
PROFIL – Konto prowadzone przez Serwis dla Sprzedającego, pod unikalną nazwą

(loginem), będące zbiorem zasobów oraz danych prowadzonych w ramach serwisu.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Z zachowaniem Państwa ustawowych praw, niniejsza strona oraz wszystkie
informacje, tekst, nazwy, obrazy, zdjęcia, znaki logo, linki i ikony oraz inne materiały
(bez ograniczeń) są dostarczane zgodnie z zasadą “AS IS” (tak jak jest), bez
wyraźnej lub domniemanej gwarancji lub potwierdzania oświadczenia. W
szczególności nie gwarantujemy ani nie przedstawiamy oświadczenia dotyczącego
dokładności lub kompletności informacji zawartych na niniejszej stronie. Nie
gwarantujemy także, iż korzystanie ze sklepu nie będzie podlegało zakłóceniom lub
błędom, lub że strona oraz jej serwery są wolne od wirusów i defektów
komputerowych. www.ms-karton.pl nie będzie ponosić odpowiedzialności w
stosunku do jakiejkolwiek osoby za szkody lub straty wynikające z wykorzystywania
jakichkolwiek informacji zawartych na naszej stronie pod względem ich
poprawności, precyzyjności, adekwatności, użyteczności, aktualności i
wiarygodności.

BŁĘDY TYPOGRAFICZNE (LITERÓWKI)
W przypadku gdy produkt wystawiony jest do sprzedaży w niewłaściwej cenie w
związku z błędem typograficznym (literówka) lub błędną informacją otrzymaną od
producenta, www.ms-karton.pl ma prawo odmówić realizacji takiego zamówienia lub
je anulować nawet jeśli zamówienie zostało potwierdzone, a płatność pobrana. W
sytuacji, gdy takie zamówienie zostanie anulowane płatność zostanie zwrócona
Użytkownikowi.

ZMIANY REGULAMINU
Wszystkie postanowienia Regulaminu dotyczą Użytkowników sklepu od momentu
wejścia na nią do zakończenia procesu rejestracji lub zakupu towaru.
www.ms-karton.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w
dowolnym czasie, bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany, korekty lub uzupełnienia
Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich wprowadzenia i umieszczenia na stronie
internetowej sklepu.

LINKI ZEWNĘTRZNE
Aby zapewnić wzrost liczby osób odwiedzających naszą stronę, www.ms-karton.pl
może wybrać sklepy zewnętrzne, które będą posiadać linki do naszej witryny. Jednak

nawet jeśli strona zewnętrzna jest w jakiś sposób związana z www.ms-karton.pl, ma
ona swój niezależny od nas Regulamin i www.ms-karton.pl nie ponosi
odpowiedzialności za treści na tych stronach zawarte, za akcje przez nie
podejmowane, zatem Użytkownik odwiedza wspomniane sklepu zewnętrzne
wyłącznie na własną odpowiedzialność. Jednocześnie www.ms-karton.pl działając
w celu ochrony i ulepszania własnego sklepu internetowego oraz linków na niej
zawartych ceni sobie uwagi dotyczące zarówno sklepu www.ms-karton.pl oraz stron
zewnętrznych, do których się linkujemy.

WALUTA
Wszelkie płatności będą dokonywane w Polskich Złotych (PLN).

PŁATNOŚCI
Oferujemy następujące formy płatności:
●szybkie płatności online Tpay
Jeśli z jakiegoś powodu zamówienie nie może być zrealizowane poinformujemy o
tym mailowo lub telefonicznie. W tym momencie istnieje możliwość anulowania
zamówienia częściowo lub w całości bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Klient wyraża zgodę na wystawienie i wysłanie mu faktury w formie elektronicznej.

WYSYŁKA
Oferujemy następujące formy wysyłki:
●Kurier DPD przedpłata na konto
●Kurier DPD pobranie​

ZWROTY
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014
poz. 827) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10
dni od daty odebrania przesyłki.

PRZEPŁYW INFORMACJI
www.ms-karton.pl może informować swoich Użytkowników i Klientów przez
wysłanie maila, zamieszczenie ogólnej informacji na witrynie www, poprzez

marketing bezpośredni lub telefonicznie pod adresy/numery kontaktowe
pozostawione w naszej bazie.

PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie prawa, łącznie z prawami autorskimi i prawami dotyczącymi bazy danych,
do niniejszej sklepu i jej zawartości stanowią własność www.ms-karton.pl.
Niedozwolone jest kopiowanie, powielanie, przedruk, kopiowanie na inny nośnik
elektroniczny, publikowanie, nadawanie lub przekazywanie jakiegokolwiek tekstu,
obrazów, grafiki, logo, przycisków, ikon i wizerunków, jak również selekcja i układanie
powyższych elementów oraz jakichkolwiek bazowych kodów źródłowych i
oprogramowania, do jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych bez
uzyskania wcześniejszej zgody od www.ms-karton.pl.
Niedozwolone jest wykorzystywanie sklepu www.ms-karton.pl do innych celów, niż
wykorzystanie na własny, niekomercyjny użytek. Niniejszym wyrażają Państwo
zgodę na korzystanie z tej sklepu wyłącznie do celów zgodnych z prawem.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁALNOŚĆ OSÓB TRZECICH
www.ms-karton.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, tekst,
nazwy, obrazy, zdjęcia, oraz inne materiały (bez ograniczeń) stworzone i
zamieszczone na naszej stronie przez jej Użytkowników bez naszej wiedzy i poza
naszą kontrolą. Użytkownik akceptuje fakt, że udostępniając nasza stronę do
publicznego użytku www.ms-karton.pl nie rozpowszechnia celowo niechcianych
treści, które mogą pojawić się na stronie w związku z działaniem osób trzecich i nie
ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z takim niezamierzonym przez nas
działaniem. Jednocześnie www.ms-karton.pl zastrzega sobie prawo do
zablokowania lub usuwania informacji, tekstów, nazw, obrazów, zdjęć, oraz innych
materiałów (bez ograniczeń) które mogą być: obraźliwe, znieważające,
nieprzyzwoite, fałszywe, złudne, nieprawdziwe, są naruszeniem praw autorskich,
znaków handlowych lub innej własności intelektualnej oraz gdy są obraźliwe lub w
inny sposób nieakceptowalne dla www.ms-karton.pl.

ZWOLNIENIE Z ODSZKODOWAŃ
Użytkownik nie ma prawa do żadnych odszkodowań od www.ms-karton.pl i/lub ich
pracowników w związku ze stratami, wydatkami, zniszczeniami i kosztami
(włączając koszty postępowania sądowego) mogącymi wyniknąć z naruszenia
postanowień Regulaminu oraz działań związanych z obsługą własnego konta
(włączając zaniedbanie i działania bezprawne) przez Użytkownika oraz jakąkolwiek

inna osobę mającą dostęp do konta internetowego Użytkownika. www.ms-karton.pl
nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu szkód związanych z użytkowaniem
zakupionych u nas towarów.

OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO
Sprzedający wystawiając Towar do sprzedaży, dysponuje Towarem i jest w stanie
wysłać go do Kupującego w terminie określonym w opisie Towaru. Sprzedający ma
obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby doprowadzić do sfinalizowania transakcji
kupna-sprzedaży.
Sprzedający ma prawo do zablokowania dostępu w platformie osobie, która narusza
prawa autorskie, działa na szkodę sprzedającego, platformy lub innych jej
użytkowników.

OPIS TOWARÓW
Towary, które mają być objęte usługami www.ms-karton.pl, muszą być dokładnie
opisane. Sprzedający ma obowiązek dochować wszelkiej staranności przy
wystawianiu Towarów do sprzedaży, opatrując każdy wystawiony Towar zgodnym z
prawdą opisem oddającym cechy Towaru.
Sprzedający jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.
Informacje dotyczące pochodzenia towaru i jego wykonawcy muszą być kompletne,
dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników.
Opis towaru może odnosić się wyłącznie do przedmiotu sprzedaży.
Sprzedający jest odpowiedzialny za to, aby ani sprzedaż towarów, ani dodane przez
niego opisy Towarów i zdjęcia, ani też inne czynności bądź informacje, związane ze
sprzedażą nie naruszały obowiązującego prawa.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SKLEPU I SPRZEDAWANE TOWARY
Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci
Internet.
Przedmiotem sprzedaży są umieszczone w Serwisie produkty.

WYMOGI TECHNICZNE
W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie

końcowe Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
●aktywne łącze internetowe,
●procesor 700 MHz lub o wyższych parametrach,
●pamięć RAM co najmniej 1 GB,
●system operacyjny Windows XP lub nowszy,
●włączona akceptacja plików cookies oraz JavaScript.
Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub
oprogramowania. Instalacja oprogramowania o którym mowa jest przedmiotem
oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą. Witryna
internetowa sklepu dopasowana jest do rozdzielczości ekranu 1024×768 pixeli.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Powyższy Regulamin w całej swojej treści jest wiążący dla wszystkich
Użytkowników sklepu www.ms-karton.pl
MS Karton 02-548 Warszawa, Grażyny 13